You dont have javascript enabled! Please enable it!

Tân An quỷ sự – Thương Hải Nhất Thử

TÂN AN QUỶ SỰ

Thể loại: Cổ đại, báo thù, HE

Số chương: 670c + 1 PN

Convertor: Bến 

Editor: Amber

GIỚI THIỆU

Tống Khai Bảo năm thứ chín, phong vân biến đổi, đao quang kiếm ảnh, đế vị đổi chủ.

Mười năm sau, ở cạnh huyện nha của huyện Tân An có một tú trang được mở ra.

Chủ nhân của tú trang là một vị cô nương trẻ tuổi tên là Yến Nương.

Nàng bề ngoài uyển chuyển hàm xúc động lòng người, nhưng kì thực tâm tư vô cùng kín đáo.

Nàng tinh thông huyền học đạo pháp, âm dương bí thuật, nhiều lần trợ giúp Huyện lệnh Trình Mục Du phá giải những vụ án kỳ quái, quỷ dị.

Nhưng đó cũng là cách nàng chậm rãi tiếp cận một âm mưu ngay giữa trung tâm chính trị.

 

*Lịch đăng bài không cố định ngày nào nhưng đảm bảo tuần nào cũng có. Amber sẽ đặt pass một vài chương bất kỳ. Bạn nào muốn có pass thì đề nghị like page và inbox Amber nhé! :))

 

MỤC LỤC

Quyển 1: Tễ Hồng tú trang

Chương 1      Chương 2      Chương 3      Chương 4      Chương 5

Chương 6      Chương 7      Chương 8      Chương 9      Chương 10

Chương 11      Chương 12      Chương 13      Chương 14      Chương 15

Chương 16      Chương 17      Chương 18      Chương 19      Chương 20

Chương 21      Chương 22      Chương 23      Chương 24      Chương 25      Chương 26

Quyển 2: Hoang

Chương 27      Chương 28      Chương 29      Chương 30      Chương 31

Chương 32      Chương 33      Chương 34      Chương 35      Chương 36

Chương 37      Chương 38      Chương 39      Chương 40      Chương 41

Chương 42      Chương 43      Chương 44      Chương 45      Chương 46

Chương 47      Chương 48      Chương 49      Chương 50      Chương 51

Chương 52      Chương 53      Chương 54      Chương 55      Chương 56

Chương 57      Chương 58      Chương 59      Chương 60

Quyển 3: Vong linh hoa

Chương 61      Chương 62      Chương 63      Chương 64      Chương 65

Chương 66      Chương 67      Chương 68      Chương 69      Chương 70

Chương 71      Chương 72      Chương 73      Chương 74      Chương 75

Chương 76      Chương 77      Chương 78      Chương 79      Chương 80

Chương 81      Chương 82      Chương 83      Chương 84      Chương 85

Chương 86      Chương 87      Chương 88      Chương 89      Chương 90

Chương 91      Chương 92      Chương 93

Quyển 4: Lai Viễn Kiều

Chương 94      Chương 95      Chương 96      Chương 97      Chương 98

Chương 99      Chương 100      Chương 101      Chương 102      Chương 103

    Chương 104      Chương 105      Chương 106      Chương 107      Chương 108

Chương 109      Chương 110      Chương 111      Chương 112      Chương 113 

Chương 114      Chương 115      Chương 116      Chương 117      Chương 118

Chương 119      Chương 120     Chương 121      Chương 122      Chương 123

Chương 124      Chương 125      Chương 126      Chương 127  Chương 128      Chương 129

Quyển 5: Thế thân

Chương 130      Chương 131      Chương 132      Chương 133      Chương 134

Chương 135      Chương 136      Chương 137      Chương 138      Chương 139

Chương 140      Chương 141      Chương 142      Chương 143      Chương 144

Chương 145      Chương 146      Chương 147      Chương 148      Chương 149

Chương 150      Chương 151      Chương 152      Chương 153      Chương 154

Chương 155      Chương 156      Chương 157      Chương 158      Chương 159

Chương 160      Chương 161      Chương 162      Chương 163      Chương 164

Chương 165      Chương 166      Chương 167      Chương 168      Chương 169

Chương 170

Quyển 6: Tam Thi

Chương 171      Chương 172      Chương 173      Chương 174      Chương 175      Chương 176

Chương 177      Chương 178      Chương 179      Chương 180      Chương 181      Chương 182

Chương 183      Chương 184      Chương 185      Chương 186      Chương 187      Chương 188

Chương 189      Chương 190      Chương 191      Chương 192      Chương 193      Chương 194

Chương 195      Chương 196      Chương 197      Chương 198      Chương 199      Chương 200

Chương 201      Chương 202      Chương 203

Quyển 7: Cây trâm máu

Chương 204      Chương 205      Chương 206      Chương 207      Chương 208      Chương 209

Chương 210      Chương 211      Chương 212      Chương 213      Chương 214      Chương 215      Chương 216

Chương 217      Chương 218      Chương 219      Chương 220      Chương 221      Chương 222

Chương 223      Chương 224      Chương 225      Chương 226      Chương 227      Chương 228

Chương 229      Chương 230      Chương 231      Chương 232      Chương 233      Chương 234

Chương 235      Chương 236      Chương 237      Chương 238      Chương 239

Quyển 8: Con rối da người

Chương 240      Chương 241      Chương 242      Chương 243      Chương 244

Quyển 9: Tế hàng mã

 Chương 245      Chương 246      Chương 247      Chương 248      Chương 249      Chương 250      Chương 251

Chương 252      Chương 253      Chương 254      Chương 255      Chương 256      Chương 257      Chương 258

Chương 259      Chương 260      Chương 261      Chương 262      Chương 263      Chương 264      Chương 265

Chương 266   Chương 267   Chương 268  Chương 269  Chương 270  Chương 271  Chương 272

Chương 273      Chương 274      Chương 275      Chương 276      Chương 277      Chương 278      Chương 279

Chương 280      Chương 281      Chương 282      Chương 283      Chương 284      Chương 285      Chương 286

Chương 287      Chương 288

Quyển 10: Tằm túy

  Chương 289       Chương 290      Chương 291      Chương 292      Chương 293

Chương 294      Chương 295      Chương 296      Chương 297      Chương 298      Chương 299      Chương 300

Chương 301     Chương 302     Chương 303     Chương 304     Chương 305     Chương 306     Chương 307

Chương 308     Chương 309     Chương 310     Chương 311     Chương 312     Chương 313     Chương 314

Chương 315     Chương 316     Chương 317     Chương 318     Chương 319     Chương 320     Chương 321

Chương 322     Chương 323

Quyển 11: Người sinh

Chương 324     Chương 325     Chương 326     Chương 327     Chương 328

Chương 329     Chương 330     Chương 331     Chương 332     Chương 333     Chương 334     Chương 335

Chương 336     Chương 337     Chương 338     Chương 339     Chương 340     Chương 341     Chương 342

Chương 343     Chương 344     Chương 345     Chương 346     Chương 347     Chương 348     Chương 349

Chương 350     Chương 351     Chương 352     Chương 353     Chương 354     Chương 355     Chương 356

Chương 357     Chương 358

Quyển 12: Thủy phấn bà

Chương 359     Chương 360     Chương 361     Chương 362     Chương 363

Chương 364     Chương 365     Chương 366     Chương 367     Chương 368     Chương 369     Chương 370

Chương 371     Chương 372     Chương 373     Chương 374     Chương 375     Chương 376     Chương 377

Chương 378     Chương 379     Chương 380     Chương 381     Chương 382     Chương 383     Chương 384

Chương 385     Chương 386     Chương 387     Chương 388     Chương 389     Chương 390     Chương 391

Chương 392     Chương 393

Quyển 13: Âm binh tào

Chương 394     Chương 395     Chương 396     Chương 397     Chương 398

Chương 399     Chương 400     Chương 401     Chương 402     Chương 403     Chương 404     Chương 405

Chương 406     Chương 407     Chương 408     Chương 409     Chương 410     Chương 411     Chương 412

Chương 413     Chương 414     Chương 415     Chương 416     Chương 417     Chương 418     Chương 419

Chương 420     Chương 421     Chương 422     Chương 423     Chương 424     Chương 425     Chương 426

Chương 427     Chương 428     Chương 429     Chương 430     Chương 431     Chương 432

Chương 433       Chương 434     Chương 435     Chương 436

Quyển 14: Đậu mặt người

Chương 437     Chương 438     Chương 439     Chương 440     Chương 441     Chương 442     Chương 443

Chương 444     Chương 445     Chương 446     Chương 447     Chương 448     Chương 449     Chương 450

Chương 451     Chương 452     Chương 453     Chương 454     Chương 455     Chương 456     Chương 457

Chương 458     Chương 459     Chương 460     Chương 461    Chương 462     Chương 463

   Chương 464     Chương 465      Chương 466     Chương 467     Chương 468     Chương 469

 Chương 470     Chương 471     Chương 472     Chương 473     Chương 474     Chương 475

Chương 476     Chương 477     Chương 478     Chương 479     Chương 480

Quyển 15: Khuất tử điểu

Chương 481

Chương 482     Chương 483     Chương 484     Chương 485     Chương 486     Chương 487

Chương 488     Chương 489     Chương 490     Chương 491     Chương 492     Chương 493

Chương 494     Chương 495     Chương 496     Chương 497     Chương 498     Chương 499

Chương 500     Chương 501     Chương 502     Chương 503     Chương 504     Chương 505

Chương 506     Chương 507     Chương 508     Chương 509     Chương 510     Chương 511

Chương 512     Chương 513     Chương 514     Chương 515     Chương 516     Chương 517

Chương 518     Chương 519     Chương 520     Chương 521     Chương 522     Chương 523

Chương 524     Chương 525     Chương 526     Chương 527     Chương 528     Chương 529

Phiên ngoại: Cổ mộ

Chương 530     Chương 531     Chương 532     Chương 533     Chương 534     Chương 535

Chương 536     Chương 537

Quyển 16: Kẹp mã doanh

Chương 538     Chương 539     Chương 540     Chương 541

Chương 542     Chương 543     Chương 544     Chương 545    Chương 546     Chương 547

Chương 548     Chương 549     Chương 550    Chương 551     Chương 552    Chương 553     Chương 554

Chương 555     Chương 556    Chương 557     Chương 558     Chương 559     Chương 560    Chương 561

Chương 562    Chương 563     Chương 564     Chương 565     Chương 566    Chương 567     Chương 568

Chương 569     Chương 570     Chương 571     Chương 572     Chương 573

Quyển 17: Thôi phủ quân

   Chương 574     Chương 575

Chương 576     Chương 577     Chương 578     Chương 579     Chương 580     Chương 581     Chương 582

Chương 583     Chương 584     Chương 585     Chương 586     Chương 587     Chương 588     Chương 589

Chương 590     Chương 591     Chương 592     Chương 593     Chương 594     Chương 595     Chương 596

Chương 597     Chương 598     Chương 599     Chương 600     Chương 601     Chương 602     Chương 603

Chương 604     Chương 605     Chương 606     Chương 607     Chương 608     Chương 609     Chương 610

Chương 611     Chương 612     Chương 613     Chương 614     Chương 615     Chương 616     Chương 617

Quyển 18: Long tiên thảo

Chương 618     Chương 619     Chương 620     Chương 621     Chương 622     Chương 623     Chương 624

Chương 625     Chương 626     Chương 627     Chương 628     Chương 629     Chương 630     Chương 631

Chương 632     Chương 633     Chương 634     Chương 635     Chương 636     Chương 637     Chương 638

Chương 639     Chương 640     Chương 641     Chương 642     Chương 643     Chương 644     Chương 645

Chương 646     Chương 647     Chương 648     Chương 649     Chương 650     Chương 651     Chương 652

Chương 653     Chương 654     Chương 655     Chương 656     Chương 657     Chương 658     Chương 659

Chương 660     Chương 661     Chương 662     Chương 663     Chương 664     Chương 665     Chương 666

Chương 667     Chương 668     Chương 669     Chương 670

Phiên ngoại

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

1 thought on “Tân An quỷ sự – Thương Hải Nhất Thử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!